Forslag til nye turneringsreglement for ungdommens sjakkforbund (USF)

Nedenfor finner du forslaget til nye turneringsreglement for USF. Det er satt en høringsfrist frem til 18. januar. Eventuelle forslag må sendes skriftelig; som brev, faks eller epost til sjakkontoret.

For å få en oversikt over hva som er nye (og vesentlige) endringer, anbefales å lese vedlegget til høringsutkastet. Dette tilsvarer det skjema som er sendt ut til alle lokallag og kretser for tilbakemelding.

Ønsker du å (også) få din mening sitert her på hjemsiden  kan du kontakte hjemsiden. Det er også mulig å kontakte hjemsiden  anonymt.

Dette dokumentet som RTF-fil (for Word eller andre nyere tekstbehandlingsprogram)


TOPPEN
GENERELT
REGLER FOR AUTORISASJON AV TURNERINGSLEDERE I USF
NM FOR UNGDOM
NM FOR SKOLELAG
NM FOR JUNIORLAG
NM FOR JENTER
DET ÅPNE JUNIOR-NM
REGLER FOR LAGKAPTEINER

TURNERINGSREGLEMENT FOR UNGDOMMENS SJAKKFORBUND (USF)
1. I USFs turneringer gjelder FIDEs spilleregler med de tilleggsbestemmelser som er gitt i mesterskapsreglementene. Spillere som ikke kan skrive fritas for noteringsplikt.

2. Bare registrerte, betalende medlemmer kan delta i turneringene.

3. Tvister under turneringene avgjøres av turneringslederen eller, dersom tvistekomite er nedsatt, av denne.

4. Det arrangeres hvert år:
a) Norgesmesterskap for skolelag for barneskoler og ungdomsskoler i løpet av april måned.
b) Norgesmesterskap for juniorlag i løpet av september måned.
c) Individuelt norgesmesterskap for ungdom i løpet av november måned.
d) Norgesmesterskap for jenter i løpet av februar måned.

5. Forbundsstyret vedtar til enhver tid reglement for hvert av disse mesterskapene. Endringer i reglementene meldes kretsene snarest mulig. Arrangører av norgesmesterskap betaler en NM-avgift som fastsettes av forbundsstyret til USF

6.For hvert av mesterskapene gjelder følgende:
a) Arrangementet kan tildeles kretser eller lokallag.
b) For utlysning og søknad om arrangement gjelder de frister som er inntatt i det enkelte mesterskapsreglement.
c) Hvis det ikke melder seg kvalifiserte søkere innen fristen, må forbundsstyret snarest søke å finne en arrangør.
d) For det enkelte mesterskap skal kretsene ha beskjed om tidspunktet innen ti uker på forhånd, og motta innbydelser minst seks uker på forhånd.
e) Startavgiften skal godkjennes av USF. Arrangøren skal bestrebe seg på å skaffe rimelig innkvartering og bespisning til deltakere og ledere. Innbydelsen skal opplyse om reisemuligheter til og fra arrangementstedet, og ved oppsett av spilleplan skal det tas hensyn til praktiske ankomst- og avreisetidspunkter.
f) Den ansvarlige turneringslederen oppnevnes av forbundsstyret etter innstilling fra arrangøren. Turneringslederen skal være minst autorisert kretsdommer.
g) Det er strengt forbudt for ledere eller andre å gi råd under spillet, også om remistilbud o.l. Overtredelse av dette forbudet kan føre til utelukkelse fra spillelokalet under rundene. Avgjørelse treffes av turneringslederen. I lagturneringer gjelder NSFs reglement for lagkapteiner.
h) Arrangøren plikter å sende resultater for de beste til USF senest dagen etter mesterskapets slutt. Innen en uke etter mesterskapets slutt skal arrangøren sende komplette resultatlister og eventuelle avgifter til USF.
i) USF skal sende resultatene til alle kretser innen to uker etter mesterskapets slutt.
j) Protest mot resultatene må sendes til USF innen tre uker etter turneringens slutt. Hvis ingen protest innkommer, er resultatene endelige. En eventuell protest behandles av forbundsstyret som treffer en avgjørelse etter at nødvendig informasjon er innhentet.

7. Forbundsstyret skal arbeide for å legge forholdene til rette for et best mulig turneringstilbud for juniorer og ungdommer i ulike aldersgrupper, herunder gi de beste spillerne sjansen til å måle krefter internasjonalt.

8. Totalt røykeforbud i spillelokalene gjelder i alle turneringer innen USF. Spillere eller ledere som viser dårlig eller ureglementert oppførsel i eller i forbindelse med USFs turneringer, kan idømmes disiplinærstraff av forbundsstyret.

9. Særskilte regler for autorisasjon av turneringsledere gjelder i USFs turneringer.

GENERELT
REGLER FOR AUTORISASJON AV TURNERINGSLEDERE I USF
NM FOR UNGDOM
NM FOR SKOLELAG
NM FOR JUNIORLAG
NM FOR JENTER
DET ÅPNE JUNIOR-NM
REGLER FOR LAGKAPTEINER
Til menyen (toppen)
REGLER FOR AUTORISASJON AV TURNERINGSLEDERE I USF
USF tilslutter seg Norges Sjakkforbunds regler for autorisasjon av turneringsledere.
Følgende krav skal stilles til de ansvarlige turneringslederes kompetanse i USFs turneringer: Autorisert forbundsdommer skal lede internasjonale turneringer og landskamper.
Minimum autorisert kretsdommer skal lede: NM for skolelag, NM for juniorlag, Individuelt NM for ungdom og NM for jenter.
Minimum kretsdommeraspirant bør lede: Kretsmesterskap for skolelag, KM for ungdom og andre godkjente turneringer.
Til menyen (toppen)
NM FOR UNGDOM
1. Ungdommens Sjakkforbund tildeler hvert år NM for Ungdom. Mesterskapet arrangeres i løpet av november måned, fortrinnsvis i første del av måneden. Turneringsreglementet for USF gjelder med følgende tilleggsbestemmelser :

2. Det spilles i fem klasser, med aldersgrenser etter det året spilleren fyller denne alderen :
Klasse A: 17-26 år,
klasse B: 15-16 år,
klasse C: 13-14 år,
klasse D: 11-12 år,
klasse E: 10 år og yngre.

3. Kvalifisering til mesterskapet skjer gjennom resultatene i kretsmesterskapene. Disse avholdes om mulig på tidspunkt fastsatt av USF, og senest 14 dager før NM. Kretsene avgjør antall runder og betenkningstid i sine mesterskap.

4. Hver krets har i NM en grunnkvote på fem representanter, tilsvarende en i hver klasse, uavhengig av medlemstall. Videre kvoter avgjøres av kretsenes medlemstall på tidspunktet for påmelding. Hver krets gis da rett til fem representanter ekstra ved passerte 50 medlemmer, og videre fem per påbegynte hundretall.
I tillegg utvides kretskvoten med en representant, for hver plassering blant de fem beste i foregående års mesterskap.
Arrangørkretsen har krav på ti representanter ekstra, og kan etter søknad innvilges en større tilleggskvote.
Ytterligere representasjon for kretser, kan aksepteres av Forbundsstyret etter skriftlig og begrunnet søknad senest en uke før påmeldingsfristens utløp. Søknader aksepteres fortrinnsvis ved sykdom eller vektig velferdsgrunn for fravær fra KM, eller for spillere som nesten kvalifiserte seg derfra.

5. Så lenge deltakertallet muliggjør det, spilles alle klasser etter den gyldige versjon av NSFs Monradsystem.
Det spilles 6 runder i klasse A, B og C, og 9 runder i klasse D og E.

6.Betenkningstiden er i klasse A, B og C 1 1/2 time på 40 trekk og 1/2 time på resten av partiet,i klasse D og E 1 time per spiller og parti (i klasse E er det ikke noteringsplikt).
Forbundsstyret kan etter søknad fra arrangøren, redusere betenkningstiden i 1.runde til 1 time per spiller og parti også for de tre eldste klassene.
Seeding skal skje av samtlige klasser i første runde, for D og E om nødvendig etter turneringslederens skjønn.
Resultater fra klassene A, B og C skal rapporteres til ELO-beregning i NSF.

8. Rekkefølgen avgjøres ved poenglikhet etter spillesystemets regler for kvalitetsberegning. Hvis kvalitetsberegningen er absolutt lik om førsteplassen, deles mesterskapet.

8. Minst en tredjedel av spillerne i hver klasse skal premieres, og minst de seks beste skal ha premie med inngravering.
Alle deltakerne i klasse D og E skal ha diplom eller annet deltakerbevis.

9. De to beste spillere i hver klasse har rett til å representere Norge i det påfølgende Nordiske Mesterskap individuelt, under forutsetning av at de oppfyller betingelsene i mesterskapets reglementet.
Ved forfall fra de to første, tilfaller retten til deltakelse i Nordisk neste spiller fra NM som oppfyller betingelsene og ønsker delta.
Hvis andreplassen i NM er delt,avgjøres retten til å delta i Nordisk ved loddtrekning.
Til menyen (toppen)
En kort orientering om:
NORDISK MESTERSKAP I SJAKK for ungdom og for skolelag.
Dette arrangeres årlig med deltakelse fra Danmark, Finland, Færøyane, Island, Sverige og Norge. Klasseinndelingen er den samme som i NM for ungdom og NM for skolelag. I tillegg er det mesterskap for lag fra videregående skoler. De to beste i hver klasse i NM for ungdom, samt norgesmestrene for skolelag (barneskoler og ungdomsskoler), får tilbud om å representere Norge Nordisk mesterskap. Norges lag til mesterskapet for videregående skoler tas ut av USFs uttakingskomite. De deltakende land skifter på å stå som arrangør. Det individuelle mesterskapet arrangeres i februar, mens lagmesterskapene vanligvis arrangeres i tidsrommet august - september. USF gir reisestøtte til de nordiske mesterskapene. I tillegg regner vi med at kretser og lokallag også forsøker å støtte opp gjennom bevilgninger og egne aktiviteter. Men særlig når arrangementet går f.eks. på Island eller Færøyane må deltakerne regne med tildels betydelige egenandeler.

GENERELT
REGLER FOR AUTORISASJON AV TURNERINGSLEDERE I USF
NM FOR UNGDOM
NM FOR SKOLELAG
NM FOR JUNIORLAG
NM FOR JENTER
DET ÅPNE JUNIOR-NM
REGLER FOR LAGKAPTEINER
Til menyen (toppen)

NM FOR SKOLELAG
1. Ungdommens Sjakkforbund tildeler hvert år NM for Barneskoler og NM for Ungdomsskoler. Mesterskapene arrangeres, hver for seg eller samlet, i løpet av april måned.
Turneringsreglementet for USF gjelder med følgende tilleggsbestemmelser :

2. Hvert lag består av fire spillere og inn til en innbytter, som alle må gå på samme skole. Barneskoleelever kan ikke spille på ungdomsskolelag.
I helt spesielle tilfeller kan enkeltelever etter søknad til Forbundsstyret, gis anledning til å delta på laget til en annen skole i samme skolekrets.
Attestasjon fra skolen må følge med søknaden. Elever på en skole med under 25 elever som ikke kan stille lag selv, kan gis anledning til å representere en naboskole etter søknad til Forbundsstyret.
Kretsene avgjør slike søknader i forhold til sine mesterskap.
Spillere på barneskolelag må i mesterskapsåret høyst fylle 13 år, på et ungdomsskolelag høyst fylle 16 år.

3. En skriftlig lagoppstilling, med eventuell reserve og
underskrevet av lagkapteinen, skal leveres arrangøren innen fastsatt frist og senest en halv time før spillestart.
Bordrekkefølgen skal være etter antatt spillestyrke, med antatt sterkeste spiller på første bord. Rekkefølgen mellom spillerne kan deretter ikke forandres. Et lag som stiller i feil bordrekkefølge en kamp, gis automatisk tap i alle partier som berøres av feilen. Innbytteren kan bare settes inn på fjerde bord.

4. Hvert krets har en grunnkvote på et lag i hvert NM. Videre kvoter avgjøres av kretsenes medlemstall på tidspunktet for påmelding.
Kretsene gis da rett til et lag mer per mesterskap, for hvert påbegynte hundretall medlemmer (fra 101). I tillegg utvides kretskvoten med et lag, for hver plassering blant de tre beste året før.
Arrangørkretsen har rett til et lag ekstra i hvert mesterskap, under forutsetning av at de samtidig stiller et lag som oddetallsreserve.
Ytterligere representasjon for kretser kan innvilges av Forbundsstyret, etter skriftlig og begrunnet søknad senest en uke før påmeldingsfristens utløp. Søknader aksepteres fortrinnsvis ved sykdom eller viktig velferdsgrunn for fravær fra KM, eller for lag som nesten kvalifiserte seg derfra.

5. Så lenge deltakertallet muliggjør det, spilles det etter den gyldige versjonen av NSFs Monradsystem.
Rundeoppsett skal da skje etter lagpoeng, med individuelle poeng vektlagt før startnummer.
1.runde skal seedes i to grupper, i NM for Barneskoler om nødvendig etter skjønn.
Det spilles 6 runder i NM for Ungdomsskoler, og 9 runder i NM for barneskoler.
Kretsene avgjør selv rundetall og betenkningstid i sine mesterskap.

6. Betenkningstiden er i NM for Ungdomsskoler 1 1/2 time på 40 trekk og deretter 1/2 time til resten av partiet, i NM for Barneskoler 1 time for hele partiet(med noteringsplikt).
Forbundsstyret kan etter ønskefra arrangøren, redusere betenkningstiden i 1.runde til1 time på hele partiet også i NM for Ungdomsskoler.
Resultatene fra NM for Ungdomsskoler skal rapporteres til NSF for ELO-beregning.

7. Rekkefølgen avgjøres etter lagpoeng, hvor lagseier gir 2 lagpoeng, uavgjort 1 og tap 0. Gis et lag Walk-Over at rundeoppsettet, får det 2,5 individuelle poeng og 2 lagpoeng.
Ved poenglikhet avgjør individuelle poeng, dernest kvalitetsberegning og eventuelt innenbyrdes oppgjør.
Står det fremdeles likt, deles plasseringen og eventuelt mesterskapet.

8. De tre første lagene i mesterskapet skal ha en lagpremie med inngravering, og en premie til hver av spillerne på laget inklusive eventuell innbytter. Minst en tredjedel av lagene skal premieres. I NM for Barneskolelag skal alle spillerne ha diplom eller annet deltagerbevis.
Det skal også være premie til den spiller på hvert bord som har høyest score, regnet i prosent ut fra minst fem spilte partier. Ved lik score tildeles bordpremien spilleren på best plasserte lag.

9. Vinnerlagene har rett til å representere Norge i det kommende Nordiske Mesterskap, under forutsetning av at de oppfyller betingelsene i mesterskapets reglement. Ved forfall, tilfaller retten neste lag fra NM.
Hvis NM-tittelen deles, avgjøres retten til å delta i nordisk ved loddtrekning.

10. USFs Uttakningskomite tar ut laget som skal representere Norge i Nordisk mesterskap for videregående skoler. Melder flere tilnærmet jevnbyrdige lag her sin interesse, kan Forbundsstyret etter innstilling fra UK beramme stikkamp eller turnering om uttaket.

GENERELT
REGLER FOR AUTORISASJON AV TURNERINGSLEDERE I USF
NM FOR UNGDOM
NM FOR SKOLELAG
NM FOR JUNIORLAG
NM FOR JENTER
DET ÅPNE JUNIOR-NM
REGLER FOR LAGKAPTEINER

Til menyen (toppen)
NM FOR JUNIORLAG
1. Ungdommens Sjakkforbund tildeler hvert år NM for juniorlag. Mesterskapet arrangeres i løpet av september måned. Turneringsreglementet for USF gjelder med følgende tilleggsbestemmelser :

2. Hvert lag består av fire spillere og inn til en innbytter, som alle må være medlemmer av samme lokallag. Det er to ukers frist for overgang fra et lokallag til et annet. Hvert lag skal ha en lagkaptein, som enten er en av spillerne eller en annen person.

3. En skriftlig lagoppstilling i bordrekkefølge med eventuell reserve, underskrevet av lagkapteinen, skal leveres arrangøren innen den fastsatte fristen eller senest en halv time før spillestart.
Bordrekkefølgen skal være etter antatt spillestyrke, med antatt sterkeste spiller på første bord. Rekkefølgen mellom spillerne kan deretter ikke forandres. Et lag som stiller i feil bordrekkefølge i en kamp, gis automatisk tap i alle partier som berøres av feilen. Reserven kan bare settes inn på fjerde bord.

4. Mesterskapet er åpent for alle lokallag i USF, som hver kan delta med så mange lag de ønsker. Hvis et lokallag deltar med flere
lag, skal de nummereres oppover fra 1 etter antatt spillestyrke.

5. Så lenge deltakertallet muliggjør det, spilles mesterskapet etter den gyldige versjonen av NSFs Monradsystem. Rundeoppsett skal skje etter lagpoeng, med individuelle poeng tellende før startnummer.
1.runde seedes etter lagenes fire høyest ratede spillere. Det spilles 6 runder.

6. Betenkningstiden er 1 1/2 time på 40 trekk, deretter 1/2 time til resten av partiet.
Mesterskapet innrapporteres til NSF for ELO-beregning.

7. Rekkefølgen avgjøres av lagpoeng. Vunnet kamp gir 2 lagpoeng, uavgjort 1 og tap 0. Gis et lag Walk-Over av rundeoppsettet, får det 2 lagpoeng og 2 1/2 individuelle. Ved likhet i lagpoeng avgjør lagpoeng, deretter kvalitet og eventuelt innenbyrdes oppgjør. Hvis det fremdeles står likt, deles plasseringen og eventuelt
mesterskapet.

8. De tre første lagene i mesterskapet, samt beste lag hvor samtlige spillere holder henholdsvis kadett- og lilleputtalder, skal premieres med lagpremie og individuell premie til alle som har spilt på laget. Minst en tredjedel av lagene premieres med en lagpremie eller individuelle premier. Det skal også være premie til den spiller på hvert bord med høyeste score, regnet i prosent ut fra minst fem partier.
Ved lik score tilfaller bordpremien spilleren på best plasserte lag.

GENERELT
REGLER FOR AUTORISASJON AV TURNERINGSLEDERE I USF
NM FOR UNGDOM
NM FOR SKOLELAG
NM FOR JUNIORLAG
NM FOR JENTER
DET ÅPNE JUNIOR-NM
REGLER FOR LAGKAPTEINER

Til menyen (toppen)
NM FOR JENTER
1. Ungdommens Sjakkforbund tildeler hvert år individuelt NM i sjakk for jenter. Mesterskapet arrangeres i løpet av februar måned.
Turneringsreglementet for USF gjelder med følgende tilleggsbestemmelser :

2. Mesterskapet er åpent for alle jenter som er medlemmer i USF og holder aldersgrensen.
Det spilles i fire klasser, med aldersgrenser etter det året spilleren oppnår denne alderen:
Klasse miniputt: Under 11 år
Klasse lilleputt: Under 13 år
Klasse kadett: Under 16 år
Klasse Ungdom: Under 26 år
Etter ønske fra arrangøren, kan Forbundsstyret åpne en eller flere klasser, for deltakelse fra et eller flere andre land. Dette må i så tilfelle presiseres i invitasjonen til mesterskapet, og beste norske jente blir da Norgesmester. Norgesmesteren i Kadett og beste norske junior i Ungdomsklassen, har krav på tilbud om individuell representasjon for USF i løpet av det inneværende året.

3. Så lenge deltakertallet muliggjør det, spilles i alle klasser etter NSFs Monradsystem.Det spilles seks runder i klasse Ungdom, og fem i de øvrige.

4. I de tre yngste klassene spilles med betenkningstid 1 time på 40 trekk, og deretter 1/2 time til resten av partiet.
I klasse Ungdom spilles med betenkningstid 1 1/2 time på40 trekk og deretter 1/2 time til resten av partiet.
Klasse Kadett og Ungdom innrapporteres til NSF for ELO-beregning.

5. Ved poenglikhet avgjør spillesystemets kvalitetsberegning rekkefølgen. Er all kvalitet lik, deles plasseringen og eventuelt mesterskapet.

8. Minst en tredjedel av spillerne i hver klasse premieres. De tre beste i hver klasse skal ha pokal eller tilsvarende med inngravering. Alle deltakerne i de to yngste klassene skal ha diplom eller annet deltakerbevis.
I de to eldste klassene, skal det settes opp ekstra premie til lavt rangerte spillere.
Det skal i tillegg utdeles skjønnhetspremier, for de tre flotteste  partiene spilt i lilleputtklassen.
Til menyen (toppen)
DET ÅPNE JUNIOR-NM
1.Ungdommens Sjakkforbund tildeler hvert år Det åpne NM for Juniorer. Mesterskapet arrangeres fortrinnsvis i forbindelse med
påsken. Turneringsreglementet for USF gjelder med følgende tilleggsbestemmelser :

2. Mesterskapet er åpent for alle juniorer som er medlemmer av et forbund tilsluttet FIDE.

3. Så lenge deltakertallet muliggjør det, spilles mesterskapet etter NSFs Monradsystem. USFs Forbundsstyre avgjør etter forslag fra arrangøren om mesterskapet skal spilles med ni runder over syv dager, eller syv runder over fem dager.

4. Betenkningstiden er 2 timer på 40 trekk, deretter 1 time på 20 trekk og 1/2 time til resten av partiet. Mesterskapet innrapporteres for ELO-beregning i NSF og FIDE.

5. Gjennom USF inviteres minst ti andre nasjonale forbund tilsluttet FIDE til å stille med en høyt rangert junior i mesterskapet. Invitasjonen til disse skal gå ut minst ti uker før mesterskapet.
Arrangøren påtar seg med mindre annet er avtalt ansvar for kost og losji til inviterte utenlandske spillere, men får etter søknad et tilskudd fra USF til delvis dekning av utgiftene.

6. Rekkefølgen avgjøres ved poenglikhet etter spillesystemets kvalitetsberegning. Ved absolutt lik kvalitet deles plasseringen,
også hvis det gjelder mesterskapet. Vinneren av turneringen får tittelen "Vinner av Det Åpne Junior-NM". Best plasserte medlem av USF har krav på tilbud om individuell utenlandsrepresentasjon i løpet av et år, men får med unntak fremgående av forrige setning ingen tittel.

7. Minst de tre beste skal premieres med pengepremier. Størrelsen skal være bekjentgjort i invitasjonen, og ved poenglikhet deles pengepremiene likt innenfor det oppsatte antall. Forøvrig skal minimum beste tredjedel av spillerne premieres, i tillegg til beste kadett, beste lilleputt og beste spiller med rating under 1500.

GENERELT
REGLER FOR AUTORISASJON AV TURNERINGSLEDERE I USF
NM FOR UNGDOM
NM FOR SKOLELAG
NM FOR JUNIORLAG
NM FOR JENTER
DET ÅPNE JUNIOR-NM
REGLER FOR LAGKAPTEINER
Til menyen (toppen)
REGLER FOR LAGKAPTEINER
1. Hvert lag utpeker en lagkaptein. Kapteinen er talsmann for og representerer sitt lag overfor arrangør, turneringsleder og andre lag. Han/hun plikter å kjenne de regler som gjelder i den aktuelle turnering.

2. En beskjed som er gitt til lagkapteinen skal ordinært betraktes som gitt til hver enkelt av lagets spillere. Lagkapteinen skal passe på at lagets spillere følger gjeldende regler, samt de påbud som blir gitt av turneringsledelsen.

3. Lagkapteinen skal avholde seg fra enhver innblanding i pågående partier. Det presiseres at FIDEs regler gjelder for en spiller i forhold til en lagkaptein som til enhver annen person, og spesielt nevnes paragraf 15 a "....... Det er forbudt å benytte seg av råd og meninger fra tredjemann, enten disse gis på anmodning eller ikke."

4. Lagkapteinen har anledning til å anbefale en spiller på sitt lag å akseptere, avslå eller tilby remis, eller å gi opp, forutsatt at han ikke samtidig gir noen faktiske råd om partiet. Lagkapteinen har forbud mot å uttale seg om pågående partier, og på samme måte som spilleren skal han ikke rådføre seg med noen annen om disse.

5. Lagkapteinen kan ikke opptre på vegne av en spiller uten dennes samtykke, og spilleren har sjøl det siste ordet når det gjelder hans eget parti.
Overstående regler gjelder i USFs lagturneringer.
Til menyen (toppen)