Sjakkgymnas

Brev til alle klubber og kretser
8.11: Kronerulling
President i NSF, Erling Fløtten, kommenterer
5.12.Vedtak om Sjakkgymnas utsatt
10.12 Ikke sjakkgymnas i Norge
Sendt til alle lokallag og kretser i NSF og USF

Sjakkgymnas i Norge
 

Norges Sjakkforbund (NSF) og Ungdommens Sjakkforbund (USF) vil med dette informere om planer om sjakklinje på Toppidrettsgymnaset og samtidig forespørre lokallagene og kretsene både i NSF og i USF om de kunne tenke seg å bidra til finansieringen av prosjektet.

Etter møter i januar og oktober med USF har Norges Toppidrettsgymnas sagt seg villig til å åpne tre plasser for sjakkelever fra og med neste skoleår. Det vil si at i år 2000 kan i alt ni sjakkelever studere ved Toppidrettsgymnaset, enten ved filialen i Bærum eller i Lillehammer. Lokaliseringsspørsmålet er ikke avgjort ennå.

Ifølge det foreløpige budsjettet trengs det 134.000 kroner fra sjakkens side for å få i gang et sjakkgymnas i Norge til neste høst. Budsjettet gjelder for tre elever på hvert årstrinn samt en lærer i halv stillling. 134.000 kroner er oppstartskostnaden. Etter hvert som årstrinnene fylles opp frem til år 2000, vil inntektene øke.

Stormester Simen Agdestein har sagt seg interessert i å bli lærer ved en eventuell sjakklinje, både i brev til Toppidrettsgymnaset og nå sist muntlig fra sin base i Australia midt i oktober. Med sin idrettslige bakgrunn og lektors kompetanse har gymnasets ledelse gjort det klart at de først og fremst ønsker å knytte til seg Agdestein som lærer.

MANGE FORDELER
Vi anser et sjakkgymnas i Norge som en unik sjanse til å komme et steg videre sportslig og statusmessig. Kort oppsummert er fordelene med et sjakkgymnas er mange:

1) Øke sjakkens anseelse.
Sprangridning er bare et av flere eksempler på idretter som først er blitt tatt seriøst etter at det fikk innpass på Toppidrettsgymnaset. Senest for et par år siden gikk diskusjonen om sprangridning var krevende nok til å kunne kalles idrett.

 Det er også rimelig å anta at oppfatningen av sjakk i opinionen vil kunne styrkes.
 
2) Berede grunnen for en eventuell søknad til Norges Idrettsforbund.
Konkrete planer om en søknad foreligger ikke per i dag, men skulle det bli aktuelt å søke om medlemskap igjen, vil erfaring med sjakk på Toppidrettsgymnaset være et meget viktig grunnlag og argument.

 
3) Sjakk vil bli fag for landets vordende idrettsstjerner.
Toppidrettsgymnaset har signalisert at de ønsker å bruke sjakk i undervisningen på andre linjer, slik som fotball, alpint osv, som et konsentrasjonsfremmende element.

 
4) Utvikle et kompetansesenter for sjakkopplæring i Norge.
Et livskraftig sjakkmiljø på Toppidrettsgymnaset vil skape positive ringvirkninger til sportslig satsning på andre nivå, helt fra elite til kadett. Sjakklæreren på gymnaset er tiltenkt en sentralt rolle i den sportslige utviklingen både i Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund.

 
STØTTE FRA LOKALLAG OG KRETSER

Forbundene er forberedt på å ta en tung bør, og vil også jobbe hardt fremover for å skaffe sponsorer. Men vi har begrensete ressurser, og er avhengig av moralsk såvel som økonomisk støtte fra "grasrota". Så langt har vi opplevd at den moralske støtten er til stede, og en telefonrunde til utvalgte klubber i begynnelsen av oktober gjør at vi vet at mange også er positive til å bidra økonomisk. Så er spørsmålet:

 -- Er din klubb eller krets interessert i være med på et spennende prosjekt?

Dere må være forberedt på å betale i tre år, for eksempel 3000 kroner fordelt på 1998, 1999 og 2000, slik at prosjektet kan få "satt" seg skikkelig.

Det er viktig å understreke at vi kan ikke love særbehandling at gavmilde klubbers unge spillere. Toppidrettsgymnaset er det navnet antyder, og ønsker kun de største talentene til enhver tid.

Vi beklager kort svarfrist, en måned. Klubber som ikke kan eller ønsker å gi bindende svar innen fristen, kan presisere dette.

 
Med sportslig hilsen

 
 
Erling Fløtten (s.) 
president Norges Sjakkforbund
Ole Valaker 
 leder Ungdommens Sjakkforbund
 

 
 
Har Du en mening om dette kan Du sende mail til hjemsiden vår.Adressen er sjakkfor@online.no 
For offisielle tilbakemeldinger bør det skjemaet klubben har fått tilsendt brukes.KRONERULLING FOR SJAKKGYMNAS

Styret i Norges Sjakkforbund (NSF) vedtok i går å støtte etableringen av en sjakklinje på Toppidrettsgymnaset med "inntil 10.000 kroner". I tillegg har en privatperson sagt han vil gå inn med samme beløp.

 Dermed er 20.000 kroner av de budsjetterte 134.000 kroner på plass. Det er Ungdommens Sjakkforbund (USF) som har forhandlet frem tilbudet om tre elevplasser allerede høsten 1998, og også USF vil ventelig bevilge et femsifret beløp i sitt neste styremøte 19. november.
Forbundenes økonomi er anstrengt, og det er grunnen til bevilgningene ikke er større til tross for at interessen er til stede for sjakkgymnas i styret både i USF og i NSF. President Erling Fløtten i NSF, kaller forbundets bidrag "et symbolsk beløp".

LETER ETTER SPONSORER

Derfor er det store spørsmålet om det er mulig å skaffe en større sponsor før deadline 1. desember, når Toppidrettsgymnaset må ha endelig svar. Det er etablert kontakt med tre større firma, men tiden er knapp.
Likevel: hvis en sponsor er villig til å tenke langsiktig og legge 60.000-70.000 kroner på bordet, er sjakkgymnaset etter alt å dømme en realitet.
I tillegg har alle lokallag og kretser både i USF og NSF fått brev med forespørsel om de vil støtte sjakkgymaset. Det handler om med andre ord om nesten 250 brev.
Kristiansund er best foreløpig i og med at klubben har lagt 1000 kroner i potten, et beløp som gjelder både i -98, -99 og år 2000.
Klubber som Oslo Schakselskap og Brattås USK har på sin side stilt seg positive til prosjektet, men har bedt om lengre behandlingstid enn fristen 18. november.

INGEN TAPER PENGER
Hvis ikke det blir noe av sjakkgymnaset, vil ingen klubber bli økonomisk skadelidende. I begynnelsen av desember må Toppidrettsgymnaset ha endelig svar om å sjakken slår til på tilbudet om tre elevplasser allerede høsten 1998. Det er uklart om tilbudet vil stå ved lag hvis sjakken må takke nei i denne omgang.

(ole valaker)Slik kommenterer president i NSF, Erling Fløtten, planene om sjakkgymnas i siste nummer av Norsk Sjakkblad. Saken finner du på side 3 i nr. 7-97 av Sjakkbladet, og den avsluttes med mer generelle betraktninger om skolesjakk:

Mange utfordringer

Norges Sjakkforbund har sammen med USF vedtatt å støtte et prosjekt med sikte på å få tre sjakkstudenter på Norges Toppidrettsgymnas fra neste høst. Tanken er at Simen Agdestein skal engasjeres som lærer.
 Han er for øvrig utdannet som lektor, og derfor kvalifisert utover det rent sjakklige. Forbundet har ikke selv midler til å bidra med foreløpig. Det går derfor i disse dager en henvendelse til klubber og kretser med en sterk anmodning om å trø til til for å få dette prosjektet i havn. Vi arbeider også med sikte på å få interesserte sponsorer.

Både bredde og topp
Det må understrekes at dette tiltaket ikke må knyttes opp mot spørsmålet om sjakk skal defineres som idrett eller ikke. Det er en sak vi skal komme tilbake til ettersom den har både prinsipielle og økonomiske sider.
 Jeg føler behov for å si at sentralstyret ønsker å satse både på bredde og topp og at vedtaket om å støtte nevnte prosjekt ikke er uttrykk for en isolert satsning på elitesjakk.

Kompensasjon
Vi går også nokså bredt ut for å skaffe midler til skolesjakk, instruktører og utstyr. Og et eget økonomiutvalg blir oppnevnt på neste møte. Det synes vanskelig å satse bare på frivillige entusiaster når det gjelder sjakkundervisning. En viss økonomisk kompensajon må ligge i bunn for våre tiltak.
 Om denne skal gå til den enkelte instruktør eller til klubbene, er spørsmål som kan diskuteres. Det er kanskje unødvendig å si at forbundet gjerne mottar forslag og ideer fra medlemmene knyttet til dette.

ERLING FLØTTEN

Mer om sjakkgymnaset? Se artikkelen planer om sjakkgymnaset eller
kontakt sjakkontoret: 22 151241, faks 22 710007.Vedtak om sjakk-gymnas utsatt.
På styremøte i USF den 19.11. ble vedtak om sjakk-gymnas utsatt til torsdag 27.11. Etter dette møtet er det heller ikke avklart om det går mot sjakk-gymnas fra våren 1998 eller om saken skal forelegges årsmøtet i juli 1998. Dette siste forslaget vil i beste fall medføre at sjakk-gymnaset kommer i gang et år senere. Det er nå økonomiske ressurser til å starte opp. Dette er etter at det er kommet en sponsor inn i bildet og ved kronerulling. Problemet ligger i å garantere drift for tre hele år uten å risikere USFs økonomi.

I dag den 5.12 er det fortsatt ikke tatt noen endelig avgjørelse. Fristen som var satt av Toppidrettsgymnaset til 1.12 for en endelig avgjørelse er utvidet. En endelig avgjørelse om å starte fra høsten-98 eller utsette saken vil trolig komme på et nytt styremøte i USF i nær fremtid.Ikke sjakkgymnas i Norge

Rett før førsteraden går i trykken, kommer meldingen om at det ikke blir noe av planene om et sjakkgymnas i Norge.
Meningen var å opprette en linje på Toppidrettsgymnaset, og forbundet  hadde fått tilsagn om tre plasser allerede fra neste høst. I løpet av år 2000 skulle det studere ni sjakkelever ved skolen, under ledelse av stormester og lærer Simen Agdestein.
SOL Games var svært aktuell som samarbeidspartner, men trakk seg i siste liten. SOL Games ønsket å etablere et nytt Internett-sted for sjakk, også dette henger nå i en tynn tråd. Begrunnelsen er at SOL har vurdert sine kostnader på nytt.

Sjakkmiljøet hadde selv skaffet til veie rundt 70.000 kroner,  halvparten fra forbundene, 20.000 kr fra lokallagene og 15.000 kr
fra privatpersoner. Med 60.000 kroner fra en sponsor ville sjakkgymnaset sannsynligvis blitt en realitet.
Det er uklart om sjakkgymnaset kan utsettes ett år eller om prosjektet blir lagt hele dødt.
(ole valaker)
 
 

[NORSK SJAKK|USF|TOPPEN]