Gjeldene reglement slik det er vedtatt av Ungdommens Sjakkforbund

Det er kommet en del endringer for 1998 også. Se derfor BGP & UGP  I SJAKK 1998 

REGLEMENT FOR
BARNAS  GRAND PRIX (BGP)
OG UNGDOMMENS GRAND PRIX (UGP) I SJAKK.

 

1. INNLEDNING.

 BGP og UGP er en landsomfattende rekke turneringer i tidsrommet 1. januar til 31. desember der spillere ved å samle poeng i flere turneringer konkurrerer om sammenlagtpremier. Turneringene kan arrangeres av alle lokallag og kretser i NSFU, samt klubber og kretser i NSF. Turneringene er åpne for alle medlemmer av NSFU som holder aldersgrensene.

 

2. KLASSEINNDELING.

 BGP: Det spilles i klassene LILLEPUTT (ikke fylt 13 år pr. 1/1 det året turneringen spilles) og MINIPUTT (ikke fylt 11 år pr. 1/1 det året turneringen spilles).

 

KGP og UGP: Det spilles i klasse KADETT (ikke fylt 16 år pr. 1/1 det året turneringen spilles) og UNGDOM (ikke fylt 25 år pr. 1/1 det året turneringen spilles).

 

I 1996 vil det si: UNGDOM er spillere som er født i 1971 og seinere, KADETT er spillere som er født i 1980 og seinere, LILLEPUTT født i 1983 og seinere, MINIPUTT født i 1985 og seinere.

I 1997 vil det si: UNGDOM er spillere som er født i 1972 og seinere, KADETT er spillere som er født i 1981 og seinere, LILLEPUTT født i 1984 og seinere, MINIPUTT født i 1986 og seinere.
 

3. POENGSKALA.

 a) I hver turnering tildeles spillerne i hver klasse GP-poeng ifølge resultatlisten etter følgende skala: 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

 

b) Om det i turneringen bare er deltakere fra ett lokallag, eller om det i en klasse er mindre enn 6 deltakere, gjelder følgende skala:

17, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

 

c) I hver sesong kan det etter søknad arrangeres turneringer med ekstraordinær (tett) poengskala:

20, 19, 18, 17, osv. ned til 1. Normalt godkjennes én slik turnering i hver krets.

 

En spiller kan tildeles sammenlagtpoeng i bare en klasse i hver turnering. Spillerne kan delta i så mange turneringer de måtte ønske, men tellende er de 5 resultater som gir høyest poengscore. Spillere med like mange GP-poeng deler plasseringen.

 

4. RAMMEBETINGELSER.

 Hver turnering må spilles over minst 5 runder. Er det færre enn 6 deltakere i en klasse bør disse spille sammen med en av de øvrige klasser. Det kan spilles hurtigsjakk eller Eloberettiget sjakk. Betenkningstida i hurtigsjakkturneringer anbefales til ca. 30 minutter pr. spiller og parti og hver turnering bør avvikles over én dag (lørdag eller søndag). Betenkningstida i Elo-sjakkturneringer anbefales til 40 trekk på 1 time pluss ytterligere en halv time på resten av partiet. Arrangøren bestemmer om turneringa skal Elo-rates og dette må være kunngjort i innbydelsen. NSFU kan godkjenne andre turneringsopplegg etter søknad.

 

5. PREMIERING.

 I alle enkeltturneringer bør det være en enkel form for premiering. En anbefaler 1/3-dels premiering, men i klasse miniputt bør dette utvides. I tillegg anbefales ekstra premiering til f. eks. de 3 beste som deltar i BGP-turnering for første gang.

 

NSFU PREMIERER SAMMENLAGT:

 BGP: Det gis premier til de 100 beste i hver klasse. Pokaler til de 10 beste, sjakkbøker og diplomer til de 10 neste, forøvrig diplomer.

 KGP-UGP: Det gis premier til de 50 beste i hver klasse. Premieringen for kommende sesong vedtas av forbundsstyret og bekjentgjøres i desember /januar.

 Gjeldene premiering for 1997 finner Du her. Premieringen i ungdoms-klassen er endret.

6. SØKNAD, BEKJENTGJØRING OG

 RESULTATRAPPORTERING.

 Alle arrangement må være meldt til krets og forbund minst 10 uker før det finner sted. Arrangøren er ansvarlig for at alle lokallag i kretsen, eventuelt også andre lokallag i rimelig nærhet, har mottatt innbydelse til turneringen.

 

Arrangøren skal straks etter turneringen sende komplett resultatliste for hver klasse, sammen med en GP-avgift på kr. 10 pr. spiller, til NSFU, Frennings vei 3, 0588 Oslo 5, postgiro 0803 2037349 eller bankgiro 6090.06.03161. Resultatlisten skal inneholde, navn, fødselsdato, lokallag, poengsum og eventuelt kvalitetspoeng. Listen skal være skrevet i plasseringsrekkefølge.

Avgiften i ungdoms-klassen er øket til kr 25,-  for 1997 i forbindelse med endret premiering

 I turneringer som skal Elo-rates må det sendes Elo-rapport til NSF, sammen med Elo-avgift, kr. 20 pr. spiller, som betales til bankgiro 6011.05.33090 eller postgiro 0809 5124748.

 

7. TURNERINGSLEDER.

 I hver turnering skal det være en turneringsleder.

I turneringer som skal Elo-beregnes bør denne være kretsdommer, forøvrig stilles det ingen formelle krav til kompetanse, men en ser gjerne at de ledes av minst en kretsdommeraspirant. Turneringslederens avgjørelser kan appelleres til NSFUs turneringssjef.

 

8. SPONSOR

 Hvis det er en sentral sponsor for BGP og UGP vil sponsorens navn bli tilknyttet sesongens GP-turneringer. Den lokale arrangøren plikter å bidra til at sponsoren får PR gjennom sitt arrangement.